Ingezonden brief Europese Commissie: “Laagste prijs als gunningscriterium juridisch correct en passend”

Eind december ontving het Joint Research Centre van de Europese Commissie in Petten een gele kaart van de codecommissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Reden? Voor de recente aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening hanteerde men het gunningscriterium laagste prijs en opdrachtgever was niet ‘into speaking terms’, zo meldde de codecommissie. Het redactieteam van Schoonmaakjournaal ging op zoek naar antwoorden en publiceerden een drieluik met aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema, salesconsultant Kirsten van der Vaart van schoonmaakbedrijf Asito en facilitair adviseur Patrick Wolfert van PGW Advies. In een persoonlijke brief aan onze reactie reageert Piotr Szymanski, director van het Joint Research Centre in Petten, wel, namelijk op onze eerste publicatie, en geeft hij uitleg. Hieronder de letterlijke tekst van zijn brief.

“Wij hebben uw artikel met belangstelling gelezen, omdat ook wij als Europese Commissie streven naar aanbestedingen van hoge kwaliteit waarin wij zeker stellen dat inschrijvers die in aanmerking kunnen komen voor een contract verantwoordelijke werkgevers zijn, milieubewust ondernemen, diensten van hoge kwaliteit leveren en aan de verplichtingen van de toepasselijke milieu-, sociale en arbeidswetgeving, zoals vastgelegd in de wetten van de Unie, de nationale wetgeving en eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten (waaronder in dit geval die van de schoonmaakbranche) voldoen. Wij begrijpen het pleidooi voor het EMVI model, maar zijn van mening dat door het stellen van zeer hoogwaardige kwaliteits- en overige eisen in zowel het aanbestedings- als het uitvoeringsproces een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden als met de keuze voor het EMVI model.”

“Daarnaast is, dit ter verduidelijking, op overheidsopdrachten van de Europese Commissie de regelgeving van de Financiële Verordening van de EU van toepassing, in dit geval de Financiële Verordening 2012 van de EU en de Toepassingsregels van de Europese Commissie. Deze bevatten geen specifieke regels over wanneer als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving of de laatste prijs gekozen moet worden; deze keuze is ook naar de vaste rechtspraak van de Hof van Justitie van de Europese Unie naar goeddunken van de Europese Commissie. In de praktijk wordt de laagste prijs gebruikt als gunningscriterium voor diensten waarvan de technische inhoud volledig is vastgelegd in de technische specificaties van de aanbestedingen, zoals in de onderhavige aanbesteding. Hierin wordt met name in detail aangegeven wat de toepasselijke minimum kwaliteits- en andere eisen zijn waaraan de inschrijvers en de toekomstige contractant moeten voldoen.”

“De naleving tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd door een goed uitgewerkte communicatiestructuur en het kwaliteitsniveau wordt onderworpen aan kwaliteitscontroles die worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Daarom is de Europese Commissie van mening dat haar keuze voor de laagste prijs als toepasselijk gunningscriterium zowel juridisch correct als passend is, en in overeenstemming met de missie en de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de Europese Commissie als aanbestedende dienst.”

“Wij betreuren dat uw artikel alleen ingaat op het gekozen gunningscriterium, terwijl het de hoge eisen die de Europese Commissie stelt aan de inschrijvende partijen onbelicht laat. Wij zijn van mening dat door deze eenzijdige benadering geen afgewogen beeld gegeven is van deze aanbesteding van hoge kwaliteit.”

“Wij verzoeken u daarom vriendelijk ook onze positie aan uw lezers kenbaar te maken, bijvoorbeeld door het publiceren van deze brief of door een artikel te publiceren waarin u onze positie uitlegt.” Bij deze!

Voor wie het drieluik gelekaartaanbesteding Petten heeft gemist, deze 3 linkjes om verder te lezen:

Aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema over gele kaart aanbesteding Petten: “Keuze voor prijs is ‘lekker’ makkelijk”

Kirsten van der Vaart (Asito) over gele kaart Petten: “Aanbesteden op prijs dupeert de schoonmaakkracht”

Patrick Wolfert (PGW Advies) over gelekaart-aanbesteding: “Wat er in Petten gebeurt, is best arrogant”

×