24 oktober 2013

Toezicht op afspraken aanbesteding thuiszorg Achterhoek

Hans Borstlap, lid van de Raad van State, gaat als onafhankelijk waarnemer aan de slag om toe te zien op de afspraken die  zijn en worden gemaakt tussen betrokkenen, bij de aanbesteding in de thuiszorg in de Achterhoek. Tevens is hij gevraagd om mogelijke knelpunten te signaleren en aan te kaarten bij de betrokken partijen en op basis daarvan een beeld te vormen voor toekomstige aanbestedingen in de thuiszorg.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hem, mede op verzoek van de Abvakabo/FNV, als onafhankelijk waarnemer benoemd.

Borstlap is gevraagd naar aanleiding van de zaak Sensire, waarbij voor ruim 1100 medewerkers tijdelijke contracten niet zijn verlengd dan wel ontslag is aangevraagd. Volgens de bewindspersonen heeft de gang van zaken eens te meer aangetoond, dat een tijdige afronding van de aanbesteding in de thuiszorg een voorwaarde is voor een goed werkend stelsel van maatschappelijke ondersteuning. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor het ontslagbeleid en het ministerie van VWS voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De bewindspersonen realiseren zich hoe ingrijpend het ontslag is voor de werknemers van Sensire en willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over hun positie. De staatssecretaris van VWS heeft met betrokkenen tijdens een bezoek op 26 augustus afgesproken, dat de gemeenten in samenspraak met elkaar streven naar een zo spoedig mogelijke afronding van de aanbesteding. Borstlap zal hier als onafhankelijk waarnemer op toezien. Hij zal daarbij niet treden in de verantwoordelijkheidsverdeling  tussen betrokken partijen op basis van de wet. Daarnaast zullen de gemeenten inzetten op een zo groot mogelijke zekerheid dat de relatie tussen cliënt en hulpverlener in stand blijft.

Borstlap brengt rond 1 november een eerste tussenrapportage uit, een tweede volgt eind 2013. Daarna rapporteert hij voor 1 februari 2014 over zijn bevindingen aan de minister van SZW, de staatssecretaris van VWS, gemeenten, Abvakabo/FNV, overige betrokken partijen bij de cao Verpleeg-, verzorgingshuizen, en thuiszorg (VVT) en aanbieders die betrokken zijn bij het verlenen van huishoudelijke zorg in de betrokken gemeenten.

Eerder stelde minister Asscher de commissie Kalsbeek in om te laten adviseren over onder meer de arbeidsrechtelijke positie van alfahulpen. De Tweede Kamer wordt in de loop van 2014 nader geïnformeerd over de bevindingen van deze commissie en het standpunt van het kabinet en sociale partners.

Deel dit artikel

Ook interessant: