6 augustus 2015

PIANOo stelt online themadossier EMVI beschikbaar

Sinds 1 augustus kunt u het nieuwe online themadossier EMVI raadplegen. EMVI, Economisch Meest Voordelige Inschrijving, is een inkoopmethode waarbij prijs en andere kwaliteitsaspecten worden meegenomen in de beoordeling van de inschrijving. De aanbestedingswet 2012 verplicht het standaard beoordelen op EMVI, alleen bij uitzondering mag het criterium laagste prijs nog worden toegepast.

Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 komt naar voren dat aanbestedende diensten en ondernemers veel lasten ervaren van de verplichte toepassing van EMVI. Volgens de kamerbrief van minister Kamp van 8 juli heeft het gunnen op basis van EMVI geleid tot een verhoging van de lasten per procedure voor zowel ondernemers als aanbestedende diensten. Geconcludeerd wordt dat door middel van voorlichting handvatten geboden moeten worden voor betere toepassing van het gunningscriterium EMVI.

Het nieuwe themadossier bevat een uitgebreide toelichting en een stappenplan waarmee u aan de slag kunt met EMVI.

Themadossier: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
Uitkomsten evaluatie Aanbestedingswet 2012: Kamerbrief en onderzoeksrapporten

Deel dit artikel

Ook interessant: