Belangrijkste punten schoonmaakcao 2017-2018

maart 31, 2017 in Schoonmaakcao

cao - stockfotoNa het bereiken van het cao-akkoord voor de schoonmaak en glasbewassing worden de teksten voor het nieuwe cao-boekje gemaakt. RAS zette de belangrijkste wijzigingen alvast op een rij.

1. Looptijd CAO
De CAO loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

2. Loon
De basisuurlonen worden als volgt verhoogd:
– 2,0% per 1 juli 2017;
– 0,75% per 1 januari 2018;
– 1,0% per 1 juli 2018.

3. Eindejaarsuitkering
Voor werknemers met 8 of meer dienstjaren heeft het nieuwe loongebouw (invoering per 1 januari 2018) geen financiële gevolgen. Om die reden ontvangen werknemers die op 1 december 2017 8 of meer dienstjaren hebben, een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering naar 2,4% in 2017. Voor de overige werknemers blijft de eindejaarsuitkering 2,2%.

Nieuw is dat ook werknemers met administratieve, ondersteunende en leidinggevende functies (werknemers onder het C-deel) vanaf 2018 de eindejaarsuitkering ontvangen.

4. Vakantiekrachten
Nieuw is dat er in de CAO aparte afspraken staan over vakantiekrachten. De vakantiekracht kan uitsluitend worden ingezet tussen half juni en half september. Een vakantiekracht ontvangt een loon inclusief vakantiedagen en vakantietoeslag. De loontabellen voor de vakantiekracht komen in het CAO-boekje en op de website van de RAS.

5. Aantal contracten / proeftijd / opzegtermijn / aanzegtermijn
De CAO is op deze punten vereenvoudigd. De wet wordt op de volgende punten gevolgd:
Aantal contracten en duur: werkgever en werknemer kunnen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd overeenkomen in 2 jaar tijd. Dit was 18 maanden.
Proeftijd: bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden, mag een proeftijd worden afgesproken van 1 maand. Dit was 2 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd 2 maanden duren.
Opzegtermijn: de opzegtermijn was in weken en is nu in maanden. Als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt is de opzegtermijn 1 maand. Voor werkgevers is de opzegtermijn afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer, met een maximum van 4 maanden.
Aanzegtermijn: bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer, moet de werkgever uiterlijk 1 maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

6. Vakantie
Nieuw is de afspraak dat werknemers aan het begin van het kalenderjaar de nog op te bouwen vakantieuren kunnen opnemen. Dat geldt in iets mindere mate voor werknemers die net in dienst zijn, in de eerste 3 maanden na indiensttreding kunnen zij maximaal 49,4 uur vakantie opnemen (voor parttimers naar rato). Bij uitdiensttreding kan de werkgever een eventueel tekort aan vakantieuren verrekenen met de laatste loonbetaling.

7. Procedure 2e ziektejaar bekend
In de CAO is opgenomen dat de werkgever het loon van de werknemer met 10% kan verlagen in het 2e ziektejaar. Van 100% naar 90% van het dagloon.

Als de werkgever het loon wil verlagen zal dat eerst met de werknemer besproken worden. De werkgever dient hiervoor een procedure te volgen. De werknemer kan wel of geen bezwaar maken tegen verlaging van het loon. Indien de werknemer bezwaar maakt, wordt dit beoordeeld door de commissie ziekteverzuim.

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure staat op de website van de RAS, onder Arbeidsvoorwaarden (commissie ziekteverzuim).

8. RAS-premie
De RAS-premie wordt in de periode van 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 tijdelijk met 0,1% verlaagd, van 0,75% naar 0,65%.

Om de betreffende partijen voldoende tijd te geven om deze wijziging te implementeren, zal de invoeringsdatum van deze verlaging plaatsvinden op 17 juli 2017. Om het gewenste effect te bereiken, zal de RAS-premie daarom tussen 17 juli en 31 december 2017 meer verlaagd worden naar 0,57%.

Overzicht periode verlaging RAS-premie:
17 juli 2017 – 31 december 2017: 0,57%*
1 januari 2018 – 31 december 2018: 0,65%

*Meer informatie volgt op de website van het werkgeversportaal van het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (www.administratienetschoonmaak.nl)

Bron: RAS

Delen