Kamer evalueert Aanbestedingswet in 2014

In een brief van 8 februari aan de Eerste kamer beschrijft de minister van Economische Zaken op welke punten de Aanbestedingswet 2012 geëvalueerd zal worden. Ervan uitgaande dat de Aanbestedingswet per 1 april in werking treedt, moet deze voor 1 april 2014 worden geëvalueerd. Deze termijn van twee jaar is vastgelegd in de Aanbestedingswet.

 

Kort gezegd gaat de evaluatie over de volgende punten: (1) de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor het mkb in het bijzondere voor jonge bedrijven; (2) de mate waarin uniformering heeft plaatsgevonden; (3) de praktische werkbaarheid van het ARW 2012; (4) de mate waarin de wet heeft geleid tot meer transparantie, gelijkheid en proportionaliteit in aanbestedingsprocedures. Daarbij de vraag of speciale-sectorbedrijven voldoende proportioneel aanbesteden en of de Gids proportionaliteit niet belemmerend werkt voor aanbestedende diensten; (5) de wenselijkheid van een grijze dan wel zwarte lijst van contractvoorwaarden; (6) de mate waarin bij aanbestedingen duurzaamheid, sociale gunningscriteria en innovatieve toepassingen een rol spelen; (7) de mate waarin professionalisering heeft plaatsgevonden.

Ook wordt in de evaluatie gekeken naar de positie van onderaannemers en of inschrijvers/gegadigden rekening hebben gehouden met arbeidsbescherming en ‑voorwaarden. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke overige aspecten in de evaluatie aan de orde zullen komen. Deze zullen te zijner tijd ook aan de Kamer worden gecommuniceerd.

Lees de brief op overheid.nl.
Bron: Pianoo-nieuwsbrief, 19 februari 2013

 

×