Gepubliceerd: Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden

rechtbank - foto duic.nlHet ministerie van Economische Zaken heeft het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden gepubliceerd. Het advies bevat een vrijwillige standaard voor het afhandelen van klachten bij aanbestedingen. Daarnaast bevat het een kader voor de werkwijze en het oprichten van een Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies maakt deel uit van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. Een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers stelde het advies op.

Laagdrempelige klachtafhandeling is in het belang van ondernemers en aanbestedende diensten. Op die manier kunnen zij voorkomen dat zaken escaleren of voor de rechter komen als gevolg van misverstanden, fouten of ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding. Beide partijen kunnen daarvan leren en deze kennis bij toekomstige aanbestedingen in de praktijk brengen.

Consultatieronde
De schrijfgroep heeft bij het opstellen van het advies zo goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van ondernemers en aanbestedende diensten. Een concept van de Klachtafhandeling bij aanbesteden is voorgelegd in een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en aanbestedende diensten en enkele onafhankelijke adviseurs. Ook is een concept ter consultatie voorgelegd.

Naar aanleiding van de consultatie zijn verduidelijkingen aangebracht. Zo wordt in het eindadvies ingegaan op de verhouding van de standaard voor klachtenafhandeling met de klachtenregeling die is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en wordt de relatie beschreven met het behandelen van vragen en opmerkingen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

Standaard
In deel 1 van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden is een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen opgenomen. Op basis van vrijwilligheid kan deze standaard worden gebruikt voor het opstellen van een interne regeling die door aanbestedende diensten wordt gehanteerd. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid voor aanbestedende diensten om klachten over ondernemers aan de orde te stellen.

Commissie
Deel 2 van het advies Klachtafhandeling bij aanbesteden zal gebruikt worden bij het vastleggen van de werkwijze en de inrichting van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De commissie kan op verzoek van een ondernemer of aanbestedende dienst bemiddelen of een niet-bindend advies geven over klachten over de toepassing van de Aanbestedingswet. Een voorwaarde voor behandeling is dat de klacht eerst is voorgelegd aan de beklaagde aanbestedende dienst. Deze wijze van klachtafhandeling zal functioneren naast de reeds bestaande mogelijkheden. Bij klachten over aanbestedingen zal een gang naar de rechter onverkort mogelijk zijn.

Bronnen: ministerie van EZ, 7 maart 2013 en www.pianoo.nl

×