Vertraging inbesteding geeft ruimte voor overleg cao Schoonmaak

Hans Simons - foto Professioneel SchoonmakenWerkgeversorganisatie OSB is tevreden over het succes van de zeer intensieve lobby tegen de voor de 150.000 schoonmakers desastreuze plannen van de overheid voor inbesteding. Op politiek niveau is meer begrip voor de sterke negatieve effecten van inbesteding. De door de minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer toegezegde brief met nadere uitwerking van inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden is uitgesteld voor nadere interdepartementale afstemming. Met vakbonden werd afgesproken dat inbestedingen kritisch zullen worden getoetst via zorgvuldig overleg tussen opdrachtgever en sociale partners. Gelet op de positieve voortgang op het inbestedingsdossier hebben de werkgevers de vakbonden een uitnodiging gestuurd voor een informele bespreking over de hervatting van de cao-onderhandelingen.

Inbesteding leidt tot een schijnzekerheid voor schoonmakers, hoge werkloosheid onder de 150.000 collega schoonmakers, faillissementen van schoonmaakbedrijven en afbreuk van het schoonmaakvak. De sociale partners FNV en CNV steunden de strijd tegen deze bedreiging voor de hele schoonmaaksector echter eerder niet. Aangezien sociale partners naar de mening van OSB samen op moeten komen voor duurzame werkgelegenheid en het verder professionaliseren van het schoonmaakvak en aangezien het standpunt van de vakbonden daar lijnrecht tegenover staat, zijn de onderhandelingen eerder geschorst.

Voorzitter OSB Hans Simons. “Hoewel onze lobby tot een genuanceerder beeld leidt, is het debat echter nog niet ten einde. Zeker niet nu we nog steeds constateren dat de inbesteding van schoonmaakwerk door de politiek wordt gebruikt in de totaal onterechte negatieve beeldvorming van de sector. Er is sprake van een politieke symboliek die haaks staat op de werkelijkheid van onze sector. Wij doen dan ook een oproep aan het kabinet, centrale en lokale overheden en vakbonden om het debat over het inbestedingsdossier op eerlijke gronden, met respect voor elkaars positie èn op basis van de feiten te voeren in het belang van duurzame werkgelegenheid en voor de toekomst van deze voor onze maatschappij zo belangrijke vakmensen.”

Gelet op de positieve voortgang op het inbestedingsdossier is OSB bereid de hervatting van cao-onderhandelingen met de bonden te bespreken. OSB is ten principale voor het belang van hervatting van het cao-overleg. Hervatting van het overleg is juist ook in het belang van de sector en de 150.000 schoonmakers waarin sociale partners met constructief overleg grote vooruitgang hebben geboekt. OSB heeft vertrouwen dat die lijn gezamenlijk kan worden voorgezet. Wel constateert OSB dat de voorstellen van FNV Bondgenoten voor een nieuwe CAO zeer omvangrijk en onverantwoord kostenverhogend (meer dan 11%) zijn en daarmee ver buiten de huidige realiteit en werkelijkheid staan. De voorstellen van CNV Vakmensen zijn meer gematigd en meer in lijn van de gezamenlijke ambitie voor duurzame werkgelegenheid en verdere professionalisering van het vak met meer ingebrachte kwalitatieve thema’s.

×