Ingehuurde illegale schoonmakers: boete voor VvE

identiteitsbewijzenDe Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) kondigde een ondezoek bij VvE Wilhelmina in Amstrdam aan. Het schoonmaakbedrijf dat de VvE inhuurde voor het schoonmaakonderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, had volgens de Inspectie illegale vreemdelingen in dienst. Onderzoek wees uit dat dit inderdaad het geval was. Het gevolg: de VvE kreeg een boete van € 15.000,-.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verweet VvE Wilhelmina dat ze niet kon aantonen “dat voor de arbeid die u door deze twee vreemdelingen liet verrichten, geen tewerkstellingsvergunning was afgegeven, terwijl dat wel was vereist”. De VvE had “het schoonmaakbedrijf volkomen te goeder trouw ingehuurd”. De Inspectie merkte de VvE echter als werkgever aan in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen, artikel 1, onder b sub 1.

Volgens VvE Belang worden de begrippen werkgever en opdrachtgever ruimer geïnterpreteerd dan normaal. De VvE als opdrachtgever wordt in de zin van de wet als werkgever beschouwd. Daarom hebben beiden een verificatieplicht: identiteitsbewijzen en vergunningen moeten onder meer worden gecontroleerd.

Wellicht is hier sprake van een wanprestatie – de VvE heeft door toedoen van het schoonmaakbedrijf buiten haar schuld een boete gekregen – of een onrechtmatige daad. Het bedrijf heeft immers iets gedaan wat bij de wet verboden is, namelijk het inhuren van illegale werknemers. De VvE kan aan een jurist opdracht geven om uit te zoeken of het zinvol is om een procedure aanhangig te maken om de boete te verhalen op het schoonmaakbedrijf op de genoemde gronden.

Verenigingen van eigenaars die zijn aangesloten bij VvE Belang, kunnen voor dergelijke problemen contact opnemen met de Juridische Dienst van VvE Belang. Schoonmaakbedrijven kunnen zich onderscheiden met het OSB-Keurmerk. Per 1 januari is dit Keurmerk ingesteld voor schoonmaakbedrijven die lid zijn van ondernemersvereniging OSB en NEN 44001-gecertificeerd zijn. Zij voldoen aan de strenge eisen voor arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, de code Verantwoordelijk Marktgedrag, veiligheid op de werkvloer en schoonmaakspecifieke eisen.

Bron: VvE Magazine, november 2012

×