De nieuwe schoonmaak cao: de afspraken

contract - pen“Na een zeer intensief proces en met de hulp van een externe bemiddelaar hebben we een driejarige cao in de schoonmaakbranche bereikt. Dit maakt een einde aan de vervelende onzekerheid in de branche en de stakingsacties van vakbond FNV”,  kondigt werkgeversvereniging OSB in haar Cao-nieuwsbrief van 27 mei aan. Belangrijke overeenstemming is bereikt over het samen verbeteren van het onderlinge vertrouwen tussen bonden en werkgevers en het samen bouwen aan de toekomst van de schoonmaakbranche. Alle partijen erkennen dat de cao-onderhandelingen voor de derde opeenvolgende maal niet op een redelijke termijn tot resultaat hebben geleid en niet constructief zijn geweest. Het is voor iedereen belangrijk dat het vertrouwen in een gezonde branche wordt versterkt en dat we komen tot het verbeteren van de onderlinge arbeidsverhoudingen.

Vernieuwingsagenda
Daarom is een ‘vernieuwingsagenda’ met concrete onderwerpen afgesproken. Daarin onder meer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen. Daarnaast bevat de agenda onderwerpen op het gebied van ziekteverzuim, opleiden leidinggevenden, salarisontwikkeling, levensfase bewust personeelsbeleid, functieverbreding en onaanvaardbare werkdruk. Een onafhankelijk voorzitter gaat een voortvarende en resultaatgerichte aanpak van deze vernieuwingsagenda garanderen.

Inbesteding overheid
Beide partijen maken zich zorgen over de inbestedingsplannen van schoonmaak door gemeenten en de rijksoverheid. Tegen mogelijke negatieve effecten voor de schoonmaakbranche en de gevolgen voor schoonmakers zullen zij samen optrekken.

Afschaffen wachtdagen
Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1 mei 2015 één dag en de tweede ziektedag per 1 januari 2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld. Het verlagen naar 90% in het twee jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50-plussers.

Loonkostenstijging
Een overzicht van de bruto- en netto-loonkostenstijging:

Per 1 juli 2014:
bruto-loonstijging: 2%
netto-loonstijging: 1,05%

Per 1 juli 2015:
bruto-loonstijging: 2%
netto-loonstijging: 1,85%

Per 1 juli 2016:
bruto-loonstijging: 2%
netto-loonstijging: 2,00%

In alle jaren stijgt per 1 juli het loon met 2% en wordt de eindejaarsuitkering met 0,2% verhoogd, maar door compenserende afspraken bedraagt de netto-loonkostenstijging rond 5% over drie jaar. Deze compenserende afspraken hebben onder meer te maken met ingangsdatum van de loonsverhoging op 1 juli van het jaar, structurele daling van de werkgeverspremie pensioen en het kunnen benutten van fiscale voordelen.

Continueren opleiding
Nederlandse taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt een fonds van € 100.000 voor opleidingen voor schoonmakers, die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen.

Invoering loonschaal
Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie. En zij die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond  van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.

Vergroting flexibiliteit
De mogelijkheid van twee arbeidsovereenkomsten voor maximaal negen maanden wordt toegevoegd (met behoud proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid). Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor spaarurencontract of zogenaamd 40-wekencontract bij objecten met bedrijfssluiting.

Specialistische cao-delen
B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VET-toeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen. D-deel (hotelschoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a. schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horeca- en hotelschoonmaak.

ALV 19 juni
Het onderhandelingsresultaat zal tijdens de ALV van OSB op 19 juni met een positief advies aan de leden worden voorgelegd. Voorafgaand wordt de definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat aan de leden verspreid.

 

×